• WhatsApp: +49 163 8528455
  • Call: +49 163 8528455
  • Mail: contact@oxundklee.de

Food, Drinks & Wein

Unsere Menüs

Menü „Ox“ 12 Gang 260 €

Gang 1 „6 Geschmacksqualitäten“

Gang 2 Trigeminal (Herzhaft)

Gang 3 Stulle

Gang 4 Toro

Gang 5 Brezel

Gang 6 Jakobsmuschel

Gang 7 „Halve Hahn“

Gang 8 Kalb

Gang 9 Trigeminal (Süß)

Gang 10 Fenchelpollen

Gang 11 Kirsche

Gang 12 Petit Fours

Weinbegleitung 130 €

Getränkebegleitung ohne Alkohol 80 €

Menü „Ox“ 8 Gang 195 €

Gang 1 „6 Geschmacksqualitäten“

Gang 2 Stulle

Gang 3 Brezel

Gang 4 Jakobsmuschel

Gang 5 „Halve Hahn“

Gang 6 Kalb

Gang 7 Kirsche

Gang 8 Petit Fours

Weinbegleitung 80 €

Getränkebegleitung ohne Alkohol 40 €

Menü „Klee“ 12 Gang – veggie 230 €

Gang 1 „6 Geschmacksqualitäten“

Gang 2 Trigeminal (Herzhaft)

Gang 3 Stulle

Gang 4 Carpaccio

Gang 5 Brezel

Gang 6 Spargel

Gang 7 „Halve Hahn“

Gang 8 Pom Pom Blanc

Gang 9 Trigeminal (Süß)

Gang 10 Fenchelpollen

Gang 11 Kirsche

Gang 12 Petit Fours

Weinbegleitung 130 €

Getränkebegleitung ohne Alkohol 80 €

Menü „Klee“ 8 Gang – veggie 185 €

Gang 1 „6 Geschmacksqualitäten“

Gang 2 Stulle

Gang 3 Carpaccio

Gang 4 Brezel

Gang 5 „Halve Hahn“

Gang 6 Pom Pom Blanc

Gang 7 Kirsche

Gang 8 Petit Fours

Weinbegleitung 80 €

Getränkebegleitung ohne Alkohol 40 €

Ihr Warenkorb